Майстер-класІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Перед початком майстер-класу вчителям запропоновано пройти вхідний тест:
По закінченні роботи необхідно відповісти на питання  підсумкового тестування: 
         Запропонована розробка майстер-класу "Інформаційно-комунікаційні технології на уроках фізики" із проведенням практичної частини – спосіб довести, що фізика – проста й водночас цікава наука.

Формат майстер-класу дає змогу продемонструвати на практиці окремі програмні засоби, апробовані автором у щоденній педагогічній діяльності.
Фізика посідає особливе місце серед шкільних дисциплін: як навчальний предмет вона створює в учнів уявлення про наукову картину світу. Фізика формує творчі здібності учнів, їхні світогляд і переконання, сприяє вихованню високоморальної особистості. Ця мета може бути досягнута тільки тоді, коли в процесі навчання буде сформований інтерес до знань. Пізнавальна зацікавленість учня виступає в навчальному процесі як мета навчання, засіб педагогічної діяльності й мотив діяльності учня, як результат навчання. Наявність в учнів пізнавального інтересу значною мірою визначається діяльністю вчителя, його педагогічною майстерністю.
Власний досвід роботи показав, що сучасні учні, особливо старшокласники, висувають високі вимоги до вчителя. Їх суворій оцінці піддається значимість отриманих на уроці конкретних знань, зміст та інформативна ємність уроку, відповідність форми уроку його змісту, вміння вчителя надати навчанню самостійний і творчий характер, особисте ставлення вчителя до свого предмета.
Освіта повинна крокувати в ногу з часом, і тому сьогодні нагальною стає потреба навчання на основі сучасних інформаційних технологій. Їх використання підвищує інформаційну культуру учнів, дозволяє використовувати значну кількість інформації, робить уроки цікавими, якісними й результативними, посилює мотивацію до навчання.
Серед усіх загальноосвітніх дисциплін фізика є курсом, найбільш доцільним курсом для використання ІКТ на навчальних заняттях, бо велика кількість графіків, таблиць, динамічність фізичних процесів, значні обсяги довідкового матеріалу й формул вимагають залучення електронних освітніх ресурсів.
У моїй роботі як учителя фізики можна виділити такі напрями застосування ІКТ в навчально-виховному процесі:
-  наукова організація власної праці за допомогою засобів MS Office;
- розробка інтерактивних ресурсів для проведення уроків з використанням різноманітних програмних засобів;
- використання ресурсів мережі Internet.
Інформаційно-комунікаційні технології на уроках фізики можна застосовувати з різною метою й різноманітними функціями як засіб навчання, діагностування умінь і навичок, джерело інформації тощо.
Протягом майстер-класу передбачено розглянути такі напрями застосування ІКТ з фізики:
-  забезпечення наочності при вивченні нового матеріалу;
-  демонстрацію як віртуальних, так і реальних дослідів, проведення яких не дозволяє матеріально-технічна база гімназії;
-   перевірку й оцінювання знань учнів на уроці та вдома;
-   використання інтерактивних вправ для закріплення навчального матеріалу.
Окрім запропонованих на майстер-класі, мною використовується у навчально-виховному процесі:
-   відеозйомка дослідів у домашніх умовах та їх презентація на уроці;
- віртуальні лабораторії при проведенні різноманітних демонстрацій і лабораторних робіт;
-  організація математичних розрахунків при проведенні фізичного практикуму.

НАОЧНІСТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Канал VirtualСollegium на YouTube

Ми впевнені, що кожна людина несе певну соціальну відповідальність у тому суспільстві, в якому живе. Ми не можемо критикувати те, що нас не влаштовує і при цьому нічого не робити. Ми не чекаємо змін, а вже їх впроваджуємо, крок за кроком. Тому виник проект «Віртуальна школа» (VirtualCollegium на YouTube), спрямований на створення навчальних відеоуроків з фізики українською мовою. Проект корисний як учням і батькам, так і вчителям. Матеріали каналу можна використовувати як додатковий матеріал при поясненні теми на уроці, а також заохотити учнів переглядати відео вдома для кращого засвоєння матеріалу. Усі відеоуроки тривають не більше 5 – 8 хвилин. У них коротко розкрито певну тему з основних тем курсу фізики. Відео створено за допомогою сучасних програм, які дають можливість відтворити якісну картинку та хороший звук.
VirtualCollegium на YouTube також допоможе при реалізації концепції дистанційного навчання – створення безперервної підтримки учнів, які знаходяться поза зоною доступу до шкільної освіти.

Флеш-додаток «Шкала масштабів Всесвіту»

Ще один цікавий приклад візуалізації масштабів – «Шкала масштабів Всесвіту» – флеш-додаток, де в наочній формі шляхом переміщення повзунка можна отримати уявлення про Всесвіт у масштабах від квантової струни до Всесвіту в цілому. За його допомогою ви зможете не тільки здійснити подорож крізь Всесвіт, а й дізнатися багато нового про сутність речей і явищ від молекули фосфоліпідів до найбільших туманностей. Цей наочний анімований посібник підготовлений проектом htwins.net. Тут можна порівняти світ гри Minecraft – з розмірами Нептуна, а піксель LCD – з амебою.

Сайт «Класс!ная физика»

Сайт «Класс!ная физика» /class-fizika.narod.ru/ входить до каталогу «Образовательные ресурсы сети-интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования». Він містить цікаві матеріали для підготовки до уроків і розвитку інтересу учнів до вивчення фізики. Особливо доцільним є використання матеріалів цього сайту для проведення факультативних занять.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ДОСЛІДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕО

Основними засобами заміщення в дистанційному навчанні є відеоролики із записами дослідів. Відеоролик – прекрасний засіб наочності, що може дати учням уявлення про реальний експеримент. Демонстрація відеоролика дозволяє забезпечити кращу видимість об'єкта дослідження, ніж натурна демонстрація. Професійно виконаний ролик із застосуванням якісного обладнання може бути гарною альтернативою «живому» експерименту. На основі відеозаписів експериментів дає можливість сформувати умови для розв’язання відеозадач. Але коло таких завдань обмежене, оскільки такі вимірювань потрібно зчитувати з зображень приладів на екрані, записувати й обробляти вручну.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНОМАНІТНИХ FLАSH-АНІМАЦІЙ

Однією з новітніх технологій, що дають можливість створювати інтерактивні навчальні продукти, котрі можна використовувати для колективного та індивідуального навчання з метою формування професійних умінь та навичок в умовах, наближених до реальних, є flash-технології.

 

БІБЛІОТЕКА ІНТЕРАКТИВНИХ СИМУЛЯТОРІВ ІЗ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ Й ХІМІЇ


Команда університету Колорадо зробила те, про що, напевно, багато хто мріяв: бібліотеку анімаційних інтерактивних симуляторів, які ілюструють практично всі теми природничих дисциплін. Симулятори створювалися з урахуванням потреб викладачів коледжів із предметів галузі STEM. Група дослідників зацікавилася, які наочні матеріали використовуються на заняттях, які теми з математики, фізики чи хімії найскладніше пояснити «на пальцях». У результаті в бібліотеці проекту PhET було зосереджено величезну кількість змодельованих дослідів і візуалізованих явищ.
Ролики (живі демонстрації) демонструють дію фізичних законів і хімічних реакцій, глядач може змінювати різні параметри віртуальних експериментів, спостерігаючи закономірності та взаємозв'язки.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ

Використання різноманітних інтерактивних вправ у навчальному процесі робить уроки більш цікавими та насиченими, значно підвищує пізнавальний інтерес учнів.
Інтерактивні вправи на уроках фізики зорієнтовані на:
·  розвиток належного мислення школярів, певної самостійності думок: спонукають учнів до висловлення власної думки, стимулюють формування творчого ставлення до висновків, правил тощо. Вправи спрямовані на самостійне осмислення матеріалу, допомагають замислитися, дослідити факти, проаналізувати алгоритм розв'язків, зрозуміти їх суть, перевірити себе і свого товариша, знайти помилку;
·  виявити помилку в судженнях, відповідях, вказати за неї й довести це спонукає завдання, де допущено помилки. Коли в завданнях наявна певна проблемна ситуація, то розв'язання їх в умовах інтерактивних технологій активно стимулює діяльність мислення, спрямовану на подолання протиріччя, непорозумінь. Через зіткнення поглядів учні осягають сутність, причини дій, вчинків;
·  вироблення критичного ставлення до себе, уміння бачити свої помилки й адекватно ставитися до них; сприяння розвитку таких умінь, як бачити позитивне і негативне не тільки в діях товаришів, а й у власних; порівнювати себе з іншими, адекватна самооцінка;
·  розвиток пошукової спрямованості мислення, прагнення до знаходження кращих варіантів вирішення навчальних завдань: передбачають вправи, які ставлять дітей у реальну ситуацію пошуку. Інколи вони пропонують нестандартні виходи із ситуацій, які ми, дорослі, часто відкидаємо як нереальні, неможливі.
·  інтерактивні вправи спрямовані на розвиток уміння знаходити спільні рішення з однокласниками; на підвищення інтересу школярів до вивченого матеріалу.

ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. GOOGLE ФОРМА

У найбільш загальному значенні тест – це набір завдань, за допомогою яких оцінюються певні властивості людини, використовуючи кількісні показники її виконання.
Технологія тестового контролю включає такі етапи:
-  створення системи базових тестових завдань;
-  конструювання тесту з базових тестових завдань;
-  проведення тестування;
-  аналіз результатів тестування.

Для перевірки уміння правильно відтворювати отримані знання доцільно використовувати неоднорідні тестові завдання закритої форми з множинним вибором, які передбачають мінімум три можливі відповіді (але не більше п’яти), серед яких правильною є лише одна. Вважається, що ця форма завдань є найбільш доцільною для різноманітних відомостей із предметів професійно-теоретичної підготовки.
Google-форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати питальники та анкети, а також збирати будь-яку інформацію. Форму можна підключити до електронної таблиці Google, і тоді можна швидко отримувати й обробляти відповіді учнів. Раніше на це могли піти години, а тепер просто надсилаються запитання, і всі відповіді учнів відображаються в режимі реального часу в одній електронній таблиці.

ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. GOOGLE–ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Головна перевага документу, створеного на хмарному сервісі, одним з яких є Google – це можливість надання швидкого доступу до неї шляхом надсилання її веб-адреси на е-mail окремих осіб чи опублікування її за допомогою коду, який генерує сервіс Google.
Google Презентації – чудовий спосіб представити нові ідеї. Вони дають змогу створювати презентації, редагувати їх і працювати над ними разом із учнями й колегами, де б ви не були; використовувати різні теми, шрифти, додавати відео, анімацію тощо. Їх можна створювати, редагувати та переглядати на будь-якому пристрої – телефоні, планшеті або комп’ютері – навіть без з’єднання з Інтернетом. У Google-Презентаціях кілька користувачів можуть одночасно працювати над однією презентацією, при цьому усі зміни відразу зберігаються автоматично.

ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. СЕРВІС WikiWall

WikiWall – зручний веб-сервіс для спільної роботи, виконаний у вигляді інтерактивної дошки, на якій можна розміщувати блоки тексту, картинки і відео, а також малювати "по клітинках" лінії, схеми довільно і по точках.

 WikiWall – перший російськомовний сервіс White Board, це сайт, що дозволяє створити сторінку і зробити її доступною групі користувачів. такі проекти ще називають віртуальними інтерактивними дошками. Як і інші подібні сервіси, WikiWall дозволяє створювати їх без реєстрації і запрошувати співрозмовників для одночасної спільної роботи, просто відправивши їм URL, наприклад, електронною поштою або за допомогою інтернет-меседжера.
Усі учасники обговорення можуть малювати на дошці, додавати на неї блоки тексту, вставляти туди картинки, відео, а також використовувати будь-яку веб-сторінку – фон (для цього достатньо вказати її URL). У будь-який момент можна зберегти поточну версію White Board і пізніше її переглянути та скасувати зміни.
Віртуальна стінгазета підтримує обробку Wiki-синтаксису (використовується діалект WackoWiki) при перегляді сторінки. Крім того, всі зміни відображаються в режимі реального часу: запрошені учасники спільної роботи і глядачі відразу бачать будь-які зміни, які відбуваються на дошці. Саме це робить WikiWall зручним інструментом для обговорень, нарад, семінарів on-line і дозволяє віднести його до категорії сервісів для спільної роботи.
Робота з сервісом можлива без реєстрації, проте користувачам пропонується представитися, обрати собі аватар і вказати ім'я. Це потрібно, щоб побачити, хто саме вносив виправлення на дошку.
На вільному полі стінівки можна розмістити текстовий фрагмент усередині текстового блоку, а також відео з Інтернет і картинки у форматах JPG, GIF, PNG. Усі блоки, що розміщуються на стінгазеті, отримують свій номер за порядком їх розміщення на сайті. Блоки можна перетягувати по сторінці, змінювати їх розмір. Крім того, на панелі інструментів стінгазети розміщені кнопки доступу до інших функцій. Наприклад, тут є інструменти малювання – олівець, лінійка, гумка. За допомогою кнопки «Дивитися» можна відкрити створену сторінку в режимі перегляду – редагування сторінки не буде доступним.
Різні користувачі можуть зберігати різні версії документа. При цьому потрібно вказати ім'я версії – і кнопка для доступу до неї з'явиться на панелі інструментів. Для кожної версії можна буде переглянути стан стінгазети, зробити повернути на один крок історію змін або видалити версію із загального списку.

БЛОГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Блог – це не тільки методична скарбничка, портфоліо, засіб навчання, форма і спосіб організації методичних і дидактичних матеріалів, форма дисемінації досвіду, але і спосіб реалізації творчих ідей, можливість зворотного зв'язку, отримання відгуку про власні ідеї, а, можливо, й народження нових проектів. Він може виступати як додатковий засіб зовнішньої мотивації, спрямованої на професійне зростання вчителя. Блог – це веб-ресурс, інструмент сучасного педагога.
Його покликання:
- допомагати учням у вивченні предмету (блог учителя предметника);
- сприяти учням в організації процесу навчання (блог класного керівника);
- підтримувати постійний контакт з батьками з питання життя класу або школи (блог класного керівника, блог школи);
- застосовувати інноваційні методи роботи з учнями з предмету (блог предмету, блог проекту);
- доносити інформацію до співробітників, розміщувати нормативні документи та проводити наради (блог керівника чи управлінця).
Аналіз відомих регулярно оновлюваних професійних вчительських блогів показав, що вчителі використовують ним для:
- рекомендацій для учнів із вивчення певних тем;
- обговорення з учнями текстів досліджуваних творів;
- перегляду навчальних відеофільмів із лекціями чи екранізаціями, відео-уроками шляхом вбудовування їх в блог;
- публікацій опитувальників, on-line-тестів, убудованих календарів, різноманітних слайдшоу;
-  репортажів про події в класі або на уроці;
-  «післямов» до власних уроків, написаних у жанрі рефлексій;
-  обміну корисними посиланнями на ресурси Інтернету;
- обміну знаннями у сфері ІКТ (як приклад, обмін навчальними презентаціями, створеними самими вчителями);
- обміну гаджетами з різними функціями (наприклад, «стрічка історичних подій», інтерактивна таблиця Менделєєва, онлайн-калькулятор, що будує графіки функцій і т.д.)
- корисних порад батькам, які цікавляться освітою своїх дітей і багато іншого.
Ведення власного блогу дає можливість кожному вчителеві упорядкувати й систематизувати дидактичні та методичні матеріали, реалізувати творчі задумки: написати методичку, підготувати програму факультативного чи елективного курсу, написати електронний підручник, створити будь які розробки.
Отже основними принципами роботи сучасного учителя як тьютора стають відкритість, упевненість у можливостях і здібностях учнів, бачення внутрішнього світу і можливостей кожної дитини.
Сучасний урок набуває зовсім іншої структурної побудови, а з використанням ІКТ змінює саму суть навчального процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі вчителя й учня врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду.
Дидактична ефективність такого уроку стає високою і дає можливість учителю визначати й вивчати психолого-педагогічні можливості окремих учнів, а учням - виявляти різні позиції, перешкоди, які виникають у процесі навчальної діяльності.
Саме за інтерактивних методів навчання та використання ІКТ виникає зв'язок між змістом (темою уроку) і способом спільної та індивідуальної діяльності, між учнем і способом вирішення проблеми, ситуації, завдання.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Віртуальна школа (VirtualSch). Режим доступу: https://www.youtube.com/channel/UCFBHN7Ig5WrBTXg8EWwbh8g
 2. Віртуальний коледж. Режим доступу: https://www.youtube.com/user/VirtualCollegium/
 3. «Шкала масштабів Всесвіту» – флеш-додаток. Режим доступу: http://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/suas/1-shkala_masshtabov_vselennoy.swf
 4. Классная физика для любознательных. Режим доступу:  http://class-fizika.narod.ru/
 5. Проценко Л.Л. Інформаційно-комунікаційні технології на уроках фізики. Режим доступу: http://www.slideshare.net/protsenkoll/ss-57521613
 6. Екатерина Толкачова. Библиотека интерактивных симуляторов по физике, математике и химии. Режим доступу: https://newtonew.com/overview/biblioteka-interaktivnyh-simuljatorov-po-fizike-matematike-i-himii
 7. Сизько Л.І. Блог як засіб формування іміджу сучасного педагога у інформаційному просторі. Режим доступу: http://ru.calameo.com/books/0040527311f7c63204055
 8. Google Apps for Work. Режим доступу: https://apps.google.com/intx/uk/products/forms/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=emea-ua-uk-form-bkws-all-trial-b_c&utm_term=43700009357398612
 9. Ращук О.Г. Впровадження інтерактивних технологій в процесі викладання фізики. Режим доступу: http://www.mykolaivpl.org/metodrozrobka/121-interactywni-technologii.html
 10. Євсєєв О. С. Комп'ютерна анімація. Навчальний посібник. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/8294/1/КОМП'ЮТЕРНА%20АНІМАЦІЯ.pdf
 11. Філімонова М.О. Використання flash-анімацій на уроках геометрії під час розв’язування прикладних задач. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7352/1/Filimonova.pdf


Немає коментарів:

Дописати коментар